unitárske princípy

Pretože unitári už od čias svojho vzniku zdôrazňujú slobodu viery a svedomia, odmietajú tiež dogmy a kréda, ktoré by boli záväzné pre všetkých. Unitári v mnohých krajinách na svete namiesto toho dávajú prednosť tzv. princípom, ktoré sa netýkajú ani tak viery, ako skôr praktických prístupov k viere, vzájomných vzťahov a pohľadu na svet.
Klasické tri Unitárske princípy sú: sloboda, rozum, tolerancia. Tieto princípy však v informačných zdrojoch o medzinárodnom unitárstve spravidla nenájdete; sú skôr vždy v pozadí unitárskeho prístupu k svetu. Ako slovenskí unitári máme svoje princípy prebraté od českých unitárov, a tie boli stanovené od roku 2004, kedy boli prijaté Snemom NSČU po viac ako ročnej debate v obciach (ich výkladovú časť schválil Snem NSČU v roku 2008). V rámci vzájomne sa podporujúceho spoločenstvo teda ako českí a slovenskí unitári uplatňujeme tieto princípy:
 
1. Sloboda svedomia a presvedčenia
Sloboda svedomia a presvedčenia patrí medzi základné práva človeka. Ako unitári sme toho názoru, že slobodu si má uchovať človek aj na duchovnej ceste. Pretože každý človek je úplne jedinečnou bytosťou, každému tiež prináleží sloboda hľadať svoju cestu k Bohu, pravde, šťastí a zmyslu života.
 
 
2. Tolerancia a porozumenie druhým
Uprednostňujeme takú formu tolerancie, ktorá sa snaží druhým porozumieť, pochopiť ich a nechať sa ich názormi obohatiť. Tento postoj neuplatňujeme len vnútri náboženskej spoločnosti, ale aj mimo nej. Na základe toho rešpektujeme každý názor, ktorý vedie ku kladným životným hodnotám.
 
3. Používanie kritického rozumu aj v náboženstve
Charakteristickým rysom našej duchovnej cesty je hľadanie a objavovanie pravdy. Na tejto ceste skrze vlastnú skúsenosť a kritickým uvažovaním čerpáme z múdrosti náboženstva, filozofie, vedy, umenia, literatúry a ďalších zdrojov.
 
4. Harmonický rozvoj osobnosti
Či v mladosti alebo vo vyššom veku, človek sa vždy môže snažiť o vlastné zdokonaľovanie. V našom spoločenstve chceme človeka inšpirovať tak, aby bol tvorivou a rozvíjajúcou sa osobnosťou a aby sa staral o svoje telesné a duševné zdravie.
 
5. Súcit, rovnosť a spravodlivosť v medziľudských vzťahoch
Láska k blížnemu predpokladá spolucítenie, rovnosť a spravodlivosť, ktoré vedú k tomu, aby sme sa otvárali druhým i svetu. Svedomie je nám potom vodidlom pri našich konkrétnych životných rozhodovaniach.
 
6. Rešpektovanie hodnoty a dôstojnosti každého človeka
Každý človek je neopakovateľnou bytosťou a potrebuje žiť tak, aby bola zachovaná jeho ľudská dôstojnosť. Nikto nesmie byť diskriminovaný pre svoju vieru, rasu, národnosť, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo inak.
 
7. Pomoc druhým a sociálna zodpovednosť
Neoddeliteľnou súčasťou našej duchovnej cesty je pomoc druhým. Služba blížnym je praktickou skúškou nášho duchovného života. Preto podporujeme všetky snahy o sociálnu spravodlivosť v miestnom aj globálnom meradle.
 
8. Úcta k životu a prírode
Svet je navzájom prepojeným celkom, o ktorý sa treba starať a chrániť ho. Človek je jednou z jeho súčastí. Ako unitári máme úctu k životu, ktorá nás vedie k spoluzodpovednosti za stav prírody a sveta, a preto podporujeme všetky aktivity, ktoré sa snažia nenásilným spôsobom tento princíp rozvíjať a napĺňať.
 
9. Demokratický spôsob rozhodovania
Organizačné záležitosti a sporné otázky riešime demokraticky s vedomím nedokonalosti tohto spôsobu rozhodovania.
 
Tieto princípy nemajú nijako nahradiť nemenné dogmy a krédo. Naopak sú pružné a je možné ich meniť, keď členstvo dôjde k názoru, že je to potrebné.

 

© 2005 - 2016 NSČU