meditácia

Meditácia môže byť chápaná rozličným spôsobom, definícií sa ponúka mnoho. Koncentrácia, modlitba, kontemplácia, meditácia verbálna či tichá, hudobná, za chôdze či v inej činnosti, to všetko sú variácie meditácie. Československé unitárstvo od svojich počiatkov používa výraz meditácia pre nahradenie modlitby a je pravdepodobné, že pôvodne bolo dôvodom práve vymedzenie sa voči modlitbe kresťanskej. Výstižný opis unitárského štýlu meditácie ponúka F.O. Lexa, niekdajší duchovný plzeňskej obce:Meditácia v našom poňatí zmysle tohto slova je vhodným výberom slov, majúcich vo vetnom spojení za úlohu navodenie kontaktu ľudskej duše s Dušou veškerenstva. Má byť "volaním duše" k Neznámemu, ale napriek tomu jsoucímu Duchu, prostupujúcemu všetok priestor, všetko stvorenie, všelijaký koreň, kvet aj plod života. Meditácie, aj keď je zameraná k duchovnej podstate veškerenstva, nemá v nás vzbudzovať pocit odporu k svetu a nášmu životu v ňom, ale má nás vnútorne pozdvihovať nadovšetko vonkajšou k dominante duchovného života, ktorý poznávame pomocou vnorí, ako samo božstvo v nás.Ak si tento popis unitárskej meditácie porovnáme s charakteristikou modlitby, ľahko nám tieto dve duchovné techniky môžu splývať. Unitárska meditácia ale pôsobí odlišne od kresťanských modlitieb, a to hlavne vďaka obsahu, ktorý teologicky oslovuje neosobný vyšší tvorivý princíp sveta a vesmíru oproti antropomorfického chápanému Bohu modlitieb kresťanských. Tiež celkové zameranie unitárských meditácií nie je vyjadrením prosieb, aby Boh zmenil niečo v našom živote alebo v živote okolo nás, ale je to buď konštatovanie ideálov, ktoré by sme chceli realizovať, alebo deklarovanie toho, akí chceme byť.Základ je však spoločný a spoločné je tiež to, že človek by sa mal učiť modlitbu (alebo meditáciu) používať prakticky, mal by sa učiť sám si ju formulovať, aby skutočne slúžila ako duchovne terapeutický nástroj. Vtip nie je v diskusii o technike, v čítaní textov a polemike o nich. To hlavné je vedieť techniku používať, teda byť schopný spontánne svoju modlitbu vysloviť, vyjadriť, čo máme na srdci, čo nás ťaží alebo nám dáva radosť.

 

© 2005 - 2016 NSČU